Υπηρεσίες

Η CITR απευθύνει τις υπηρεσίες της τόσο σε εταιρείες όσο και σε πιστωτές που βρίσκονται σε δυσχέρεια, με σκοπό να επιτύχει την καλύτερη λύση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα κάθε έργου, επιλέγουμε να συνεργαστούμε με διεπιστημονικές ομάδες που συνδιάζουν τοπική και διεθνή τεχνογνωσία. Παρέχουμε προβλέψεις αναφορικά με το κόστος και η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε βασίζεται σε στόχους και αποτελέσματα.

Flowers

test