Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και συμβουλές για μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Light Bulb

Προληπτική Συμβουλευτική

Εάν καταφέρουμε να εντοπίσουμε ότι μια εταιρεία βρίσκεται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο δυσχερούς κατάστασης και παρέμβουμε εγκαίρως με τη σωστή λύση και στρατηγική τότε όλοι κερδίζουν: Μπορούμε να σώσουμε ένα καλό πελάτη από το στάδιο της εκκαθάρισης.


Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό ποσοστό ανάκαμψης.


Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν πότε μια εταιρεία βρίσκεται σε κίνδυνο και η αδυναμία καταβολής πληρωμών αποτελεί το τελευταίο. Μερικά στοιχεία που δείχνουν ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε κίνδυνο ή οδηγείται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: επισφαλείς επενδύσεις, μεταφορά επιχειρήσεων από την πρώτη γενιά - τον δημιουργό στην επόμενη γενιά - τον κληρονόμο/τα παιδιά, οι λειτουργίες και οι δράσεις της εταιρείας προς επέκτασή της, η προσπάθεια επέκτασης σε άλλες αγορές ή η διαφοροποίηση της παραγωγής προϊόντων, το χαμηλότερο εισόδημα και ο αριθμός των ετήσιων συμβάσεων.

Αυτό είναι το στάδιο όπου ένας εξειδικευμένος σύμβουλος αφερεγγυότητας μπορεί να αξιολογήσει την επιχείρηση, την περιουσία της εταιρείας, την εξέλιξή της και να προτείνει λύσεις για να αποφευχθεί μια επιχειρησιακή οικονομική κρίση με όλες της τις συνέπειες (μπορεί να αξιολογήσει όλους τους επιχειρηματικούς τομείς για να διαπιστώσει ποιοι είναι κερδοφόροι, και ποιοι όχι, τη δομή του προσωπικού, τις ισχύουσες συμβάσεις, να εντοπίσει, να προωθήσει και να προβεί στην πώληση μη βασικών στοιχείων (ενεργητικού), να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιωτικά κεφάλαια). Το κύριο πλεονέκτημα της επιλογής ενός ανεξάρτητου / τρίτου προσώπου(third party) , είναι ότι θα διαμορφώσει μια αντικειμενική σφαιρική άποψη και θα προτείνει αντικειμενικές λύσεις.

Για εταιρείες που έχασαν την ευκαιρία να δράσουν σε αυτό το στάδιο, θα γίνει μετάβαση στο επόμενο στάδιο κάτι το οποίο θα αφορά τόσο τις ίδιες τις εταιρείες όσο και τους πιστωτές τους.

Οι αδειοδοτημένοι μας σύβουλοι αφερεγγυότητας τόσο στην Κύπρο όσο και στη Ρουμανία, καλύπτουν έναν ευρύ φάσμα επιχειρήσεων(ποικίλους τομείς δραστηριοτήτων) , εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες και επίσημες διαδικασίες του πλαισίου αφερεγγυότητας. 

Μπορούμε να δράσουμε ως:

  • Παραλήπτες ( μέσω Receiverships)
  • Εξεταστές ( μέσω Examinerships)
  • Εκκαθαριστές ( μέσω Εκούσιας / Υποχρεωτικής εκκαθάρισης)

 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια πιο μεστή αντίληψη και κατανόηση σχετικά με τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέχοντάς σας:

-Εξειδικευμένη ανάλυση των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων βασισμένη στον έλεγχο των διαθέσιμων πληροφοριών στο VDR (εικονική αίθουσα δεδομένων) σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα δημοσιοποιημένα δεδομένα∙

-Εξατομικευμένες στρατηγικές αποκατάστασης αφού διαπιστωθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε χαρτοφυλακίου, με κύρια έμφαση στις μεθόδους/εργαλεία αφερεγγυότητας∙

-Προβλέψεις ανάκαμψης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς (δηλαδή Ρουμανία, Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία).

Flowers

test