Υπηρεσίες εταιρικής αναδιάρθρωσης

Globe

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική έτσι κάθε λύση μας είναι εξατομικευμένη. Διαθέτουμε ειδικούς στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων ώστε οι πελάτες μας να επωφελούνται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όταν εμφανιστούν οι πρώτες ενδείξεις εταιρικών δυσχερειών, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι αυτή είναι η χρονική στιγμή για δράση και αλλαγή κατεύθυνσης της επιχείρησης.

Μια προληπτική(proactive) προσέγγιση στην αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών δυσχερειών αποτελεί το εχέγγυο για να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης. Η κρίση αποτελεί ένα έκτακτο γεγονός που μπορεί να προκύψει κατά την κανονική εξέλιξη της επιχείρησης και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνηθισμένες μεθόδους ή να αγνοηθεί. Πρώτο βήμα για την ανάκαμψη της εταιρείας, αποτελεί η παροχή συμβουλών από τους ειδικούς σε θέματα κρίσεων.

Ανεξάρτητη επανεξέταση της επιχείρησης

Θα αξιολογήσουμε την επιχείρησή σας μέσω της Ανεξάρτητης Επιχειρηματικής Επισκόπησης (IBR) , η οποία θα:

  • Περιγράφει την εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία 3 χρόνια.
  • Προσδιορίζει τις άμεσες και έμμεσες αιτίες της δυσχερούς κατάστασης.
  • Δίνει μια προεπισκόπηση για το μέλλον της εταιρείας εάν δε γίνουν αλλαγές.

Με βάση την προ-αναφερθείσα ανάλυση, θα αναπτύξουμε Σχέδιο Δράσης(Action Plan) που θα αποτελείται από:

  • Αναδιάρθρωση χρεών (π.χ. επαναδιαπραγμάτευση δανείων / άλλων χρεών)
  • Διαχωρισμό των βασικών περιουσιακών στοιχείων από τα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία και διατύπωση προτάσεων για τρόπους χρήσης και των δύο κατηγοριών προς το μέγιστο δυνατό όφελος της εταιρείας σας (π.χ. αλλαγή χρήσης)
  • Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων για τα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία
  • Ευκαιρίες πρόσβασης σε νέους πόρους εσόδων (π.χ. εύρεση επενδυτή / πρόσβαση σε νέο δάνειο / αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανείου)
  • Αναδιάρθρωση κεφαλαίων.

Μπορούμε να σας διασφαλίσουμε Υπηρεσίες Ελέγχου, για να συνδράμουν κατά την εφαρμογή όλων ή οποιουδήποτε από τα επιχειρηματικά μέτρα αποφασίσετε να λάβετε.

Flowers

test